Karlovarský kraj spolu s energetickou společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., v součinnosti se sesterskou společností SUAS GROUP a.s., vyhlašují soutěž na urbanistickou studii okolí rekultivovaného dolu, jezera Medard.

 

Jezero Medard 2

Právě v lokalitě jezera Medard má, mimo jiné, vzniknout volnočasová a rekreační oblast s navazující infrastrukturou a službami. Projekt je součástí obnovy a zatraktivnění celého území Karlovarského kraje a regionu Sokolovska, který má v budoucnu zajistit stabilní pracovní místa, vytvářet příznivé podnikatelské prostředí a nabídnout rovněž atraktivní rezidenční bydlení.

 

Soutěž na urbanistickou studii vyhlašuje Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. Pořizovatelem územní studie, která je její součástí, je Krajský úřad Karlovarského kraje. Do soutěže mohou zájemci své projekty hlásit do 30. 7. 2021. 

 

Území řešené touto studií se nachází severozápadně od města Sokolov a na území obcí Svatava, Habartov, Chlum Svaté Maří, Bukovany a Citice, v Karlovarském kraji. Jedná se o ojedinělou a rozvojovou oblast v bezprostředním okolí nově vzniklého jezera Medard, které bylo vytvořeno v rámci rekultivace a revitalizace po ukončení těžby hnědého uhlí, a to zatopením lomové lokality Medard - Libík. Těžba byla v lokalitě ukončena v roce 2000. Jezero Medard bylo napouštěno od roku 2008 do roku 2016 a má přibližnou rozlohu 492 ha. V současné době již byla ukončena i zbytková těžba uhlí v severovýchodní části řešeného území a byla zahájena rekultivace a sanace poslední zbylé části okolí jezera Medard. 

Důvodem pro zpracování této územní studie je zájem využít potenciálu, který tato lokalita skýtá pro zásadní rozvojové změny dotčeného regionu s vlivem na celý Karlovarský kraj – zajištění pracovních příležitostí, rozvoj volnočasových a turistických aktivit, zajistit rezidenční bydlení pro obyvatele regionu, ale taktéž pro nové zaměstnance, kterých bude zapotřebí pro rozvojové programy.

Cílem územní studie je navrhnout ucelenou koncepci funkčního řešení využití území v okolí jezera Medard, aby bylo dosaženo předpokladů pro udržitelný rozvoj území s tím, že hlavní důraz je kladen na ekologii, trvalou udržitelnost a zaměstnanost. 

Transformace celého regionu Sokolovska v atraktivní lokalitu je jedním z cílů energetické společnosti Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. a její nově utvářené sesterské skupiny SUAS GROUP. Vizí SUAS GROUP ve spolupráci s Karlovarským krajem je ekonomický rozvoj Karlovarska a Sokolovska s důrazem na zaměstnanost a podnikatelské aktivity, celospolečenský rozvoj ve smyslu podpory bydlení, služeb a volnočasových aktivit s využitím trendů v ekologii, ochrany životního prostředí a udržitelnosti. 

 

Citace:
 

JUDr. Pavel Tomek, místopředseda dozorčí rady SUAS GROUP a.s., předseda dozorčí rady SUAS Construction s.r.o.

Máme jedinečnou příležitost, právě teď utváříme budoucnost našeho regionu. Odklon od uhelné energetiky nám umožňuje hledat nové příležitosti a kromě nových energetických aktivit je pro SUAS GROUP velmi důležité rozvíjet obrovský potenciál, který nám dávají naše rozlehlé lokality. Okolí zatopeného lomu, jezera Medard, znamená 2 500 hektarů připravených k novému životu. Příprava území v okolí jezera Medard vytvoří základ pro další investice, které přinesou rozvoj lokality i celého regionu a podpoří investiční rozvojové projekty. Naším záměrem je zde šetrným a udržitelným přístupem vytvořit prostor pro rozvoj volnočasových aktivit pro naše obyvatele i turismus, vybudování nové infrastruktury a s ní spojených služeb, včetně rezidenčního bydlení. Tento potenciál představuje naši podstatnou výhodu pro umístění řady rozvojových projektů na Sokolovsko. Oceňuji přístup odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje a věřím, že společnými silami se nám rozvoj lokality podaří uvést v život.“

 

Patrik Pizinger, člen Rady Karlovarského kraje

 

„Území v okolí jezera Medard nabízí obrovské možnosti nejen z pohledu atraktivního využití pro volnočasové aktivity, ale občané Sokolovska i celého regionu tady v budoucnu mohou najít bydlení pro svoje rodiny, pracovní místa ve službách a provozech, které se k takové lokalitě pojí. Proto vnímáme přístup SUAS GROUP jako velmi přínosný. Věříme, že společnými silami se nám podaří využít potenciál, který vedle lázeňství nabízí celý Karlovarský kraj. Pokračujeme v přípravě transformace regionu, jež by měla vést nejen k využití nových energetických zdrojů, ale měla by pomoci zvýšit životní úroveň lidí, kteří tady žijí, a zajistit udržitelný rozvoj do budoucna.“

Zadávací dokumentace: 

 

Informace o území

Zadání