Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů (dále OÚ)?

Identifikační údaje: tituly, jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, číslo OP resp. jiného dokladu totožnosti, kmenové číslo zaměstnance, fotografie
Kontaktní údaje: adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mail
Ostatní: rodinný stav, vzdělání, zdravotní způsobilost k výkonu práce, bankovní spojení, členství v odborové organizaci (u zaměstnance), kamerový záznam, hlasový záznam, IP adresa

Za jakým účelem jsou OÚ zpracovávány?

 • Mzdová a personální agenda zaměstnanců
 • Plnění z uzavřených smluv a objednávek
 • Plnění zákonných povinností
 • Archivnictví
 • Vstupy do prostor firmy
 • Poskytování ICT služeb (interních i externích)
 • Ochrana majetku
 • Bezpečnost práce

Jak dlouho jsou OÚ ve společnosti uchovávány?

Doba uchování osobních údajů se řídí příslušnou legislativou (daňová, účetní, Občanský zákoník, a další) minimálně však po dobu trvání obchodního vztahu.

Z jakých zdrojů jsou OÚ čerpány?

OÚ jsou získávány zejména od samotných subjektů údajů (zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři, návštěvníci).
Z důvodu bezpečnosti, ochrany majetku a dozoru nad technologiemi jsou v prostorách firmy instalovány kamery se záznamem. Záznam je uchováván na nezbytně dlouhou dobu a není zpracováván z jiného než uvedeného důvodu.
Z důvodu bezpečnosti práce a případného šetření poškození zdraví osob či majetku jsou nahrávány hovory na vybraných telefonních linkách. Jedná se o dispečinky, velíny, provozní MB telefony a radiové hovory. Záznam je uchováván na nezbytně dlouhou dobu a není zpracováván z jiného než uvedeného důvodu.

Kdo jsou zpracovatelé OÚ?

Zpracovatelem je Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a ostatní společnosti skupiny Sokolovské uhelné.

Kdo jsou příjemci OÚ?

Příjemci vyplývající ze zákonných povinností a v nezbytné míře i další obchodní partneři (např. subdodavatelé) za účelem naplnění smluvního vztahu mezi Sokolovskou uhelnou a subjektem osobních údajů.

Jaká jsou práva subjektu údajů?

 • právo na informaci co, proč a v jakém rozsahu je o něm zpracováváno.
 • právo na opravu chybných údajů nebo jejich doplnění
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo na výmaz. Nejedná se o absolutní právo.Požadavku na výmaz nemusí být vyhověno ze zákonných důvodů nebo tam, kde je to technicky, časově a finančně neúměrně nákladné.

V případě, že Vám budou uvedená práva upřena, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Jak uplatnit svá práva vyplývající z nařízení GDPR?

Každý subjekt, který hodlá uplatnit svá práva se může se svou žádostí obrátit:

Osobně: personální oddělení ve Vřesové
E-mailem:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datovou schránkou ID:  mz4chhv
 Písemně:  Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
   vedoucí personálního oddělení
   Staré náměstí 69
   356 01 Sokolov

Ve své žádosti musí subjekt uvést takové údaje, aby jej správce OÚ mohl ztotožnit a mohl tak jeho požadavku vyhovět.