Aktuální informace

Trend snižování emisí pokračuje

Vytvořeno: 6. říjen 2017

1719

 

 

Objem emisí a produkce odpadů u průmyslové výroby v regionu dlouhodobě klesá. Jak vyplývá z údajů hlášených do Integrovaného registru znečištění (IRZ), provozovaného CENIA Českou agenturou životního prostředí za rok 2016, největší průmyslový podnik v Karlovarském kraji, Sokolovská uhelná, v uplynulých letech zásadně snižoval množství vypouštěných látek i odpadů. Výjimkou nebyl ani loňský rok. 

 

“Výrazně se zde projevily především pozitivní dopady dlouhodobé investiční akce Ekologizace teplárny Vřesová, která probíhala v letech 2010 až 2014 a jejímž cílem bylo snížit emise oxidu dusíku, což se podařilo až o polovinu,” potvrzuje Martin Dědič, vedoucí sekce Ekologie společnosti Sokolovská uhelná. Těch loni firma vyprodukovala zhruba 2,6 tisíce tun ročně, zatímco v roce 2006 bylo toto množství ještě přes 5,8 tisíc tun. Firma se tak díky investicím do ekologie dostala dokonce pod úroveň emisních limitů které budou platit až po roce 2020. 

 

Další zlepšení pak přinesla i loňská investiční akce do Intenzifikace odsíření teplárny, díky které se snížil objem emisí SO2 na úroveň 200 mg na metr krychlový. “Ve výsledcích za rok 2016 se tato akce projevila jako krátkodobý nárůst emisí SO2 a PM10,  protože bylo nutné kvůli stavbě na měsíc a půl odstavit technologii odsíření. V dlouhodobém pohledu ale přinese intenzifikace další významné snížení emisí a tím zlepšení ovzduší v našem kraji,” vysvětluje Dědič. 

 

Objem ostatních sledovaných látek se u ovzduší v roce 2016 držel na úrovni předchozích let s výjimkou emisí rtuti. Jejich měření je však vzhledem k proměnlivé koncentraci dlouhodobě problematické. Probíhá totiž jednou ročně. Údaj produkce, vypočtený z naměřených koncentrací, u Sokolovské uhelné tak pravidelně kolísá v rozmezí od 58 do 370 naměřených kilogramů ročně, a není příliš vypovídající. Do budoucna je plánované kontinuální měření emisí rtuti. 

 

Jestliže u ovzduší se loňský rok nesl v duchu investic, typické byly z pohledu ekologie i roky 2015 a 2016 pokud jde o odpady. “Probíhaly v nich totiž také velké ekologické akce, jako byla likvidace průmyslových objektů bývalé ústřední třídírny uhlí v Citicích, nebo likvidace nádrže závadných látek Nové Chalupy. Ta vznikla v 70. letech minulého století a sloužila k ukládání závadných látek ze zpracovatelské části. Její odborná likvidace tak bude významným přínosem pro životní prostředí,” říká Dědič s tím, že krátkodobě se však obě tyto akce projevily jako navýšení produkce ostatních i nebezpečných odpadů. 

 

Jak vyplývá z údajů vkládaných do IRZ, v případě vod a množství vypuštěných látek se pak v roce  2016 Sokolovská uhelná držela na úrovni hodnot s předchozích let. Ty se zásadní měrou ve všech sledovaných oblastech snížily již v uplynulých letech díky rozsáhlým investicím firmy do vícestupňového čištění odpadních vod. “Především se tak v posledních letech podařilo eliminovat množství vypouštěné rtuti, niklu a zinku na tak nízkou úroveň, že již nedosahují ani prahové hodnoty pro úniky do vody, které jsou stanoveny v legislativě,” dodává Dědič.