Aktuální informace

Vřesová úspěšně zpracovala první kaly

Vytvořeno: 25. duben 2018

Snmek obrazovky 2018 04 26 v11.21.15

Zpracovatelská část Sokolovské uhelné ve Vřesové.

 

První kontejnery stabilizovaných kalů z lagun Ostramo byly úspěšně tlakově zplyňovány ve zpracovatelské části Sokolovské uhelné ve Vřesové. Zahájení jejich zpracování proběhlo pod dohledem České inspekce životního prostředí. Ta konstatovala, že ze strany společnosti byla dodržena všechna kritéria umožňující ekologické zpracování těchto kalů.

Materiál je dopravován do Vřesové v hermeticky uzavřených kontejnerech a cestou tak nepřichází do styku s okolním prostředím. Materiál není v areálu nikde skladován a míří rovnou ke zpracování. Následně je přimícháván do vsázky uhlí v množství maximálně čtyři procenta z celkového objemu. Výsledným produktem tlakového zplyňování je energetický plyn a generátorová škvára využívaná jako stavební materiál, vedlejším pak vysoce čistá kyselina sírová, která se dále využívá v průmyslu. 

Součástí zahájení provozu byly i nezávislé odborné analýzy vstupních i výstupních produktů po zplyňování odpadních kalů. Ty potvrdily, že veškeré sledované látky v produktech jsou pod zákonnými limity. Aby byla zajištěna maximální bezpečnost zpracování kalů, bude i nadále zajišťovat nezávislá laboratoř v Ostravě průběžný rozbor stabilizovaných kalů ještě před tím, než budou převezeny do Vřesové. Tam pak bude kontinuálně pokračovat jak měření parametrů plynu vyrobeného zplyňováním uhlí s příměsí kalů, tak výsledných emisí na paroplynové elektrárně. Spolu s nimi budou probíhat i další kontroly od pracovního prostředí přes výstupní generátorovou škváru, a počítá se i s namátkovými kontrolami státních úřadů.