Aktuální informace

Laboratoř splnila akreditaci podle nové normy

Vytvořeno: 11. prosinec 2019

J2808x1848 03163 

 

Speciální laboratoř Sokolovské uhelné ve Vřesové úspěšně prošla akreditací podle nové normy. Ta je výrazně přísnější než předchozí norma a v řadě oblastí zavádí pro laboratoře dokonce i nové povinnosti, ať už jde o nakládání s daty nebo bezpečnost.

Na akreditaci podle nové normy se proto naše laboratoře intenzivně připravovaly už od poloviny roku 2018, kdy byla vydána,” vysvětluje Iveta Dyková, vedoucí speciální laboratoře Sokolovské uhelné ve Vřesové. Zpřísnění totiž zahrnovalo vedle běžných laboratorních postupů i zavedení zcela nových požadavků týkajících se řízení dat a managementu informací i opatření k zohlednění rizik a příležitostí. 

Pro klienty laboratoře ve Vřesové splnění těchto náročných podmínek znamená především jistotu, že požadovaná měření či rozbory dostanou v té nejvyšší možné kvalitě. O tom svědčí i výsledek dvoudenního posuzování laboratoře ze strany Českého institutu pro akreditaci, který potvrdil, že veškeré procesy jsou nastaveny ve shodě s novou normou. Laboratoř tak může i nadále poskytovat svým zákazníkům služby v plném rozsahu.


Hlavní část naší práce se týká měření a analýz spojených s činností Sokolovské uhelné. Dále největší zájem u externích zákazníků je o akreditované odběry a analýzy odpadů a vod, kde naše laboratoř disponuje odbornými pracovníky s certifikáty manažera vzorkování odpadních vod, podzemních vod a odpadů,” říká vedoucí laboratoří. 

Souvisí to především s požadavky legislativy týkající se nakládání s vodami, odpady a sedimenty, pro jejich následné ukládání a využívání. Další významnou položkou jsou analýzy tuhých alternativních paliv a biopaliv, u kterých je především požadován elementární rozbor včetně hodnoty výhřevnosti. 


Zájem o laboratorní služby se stále zvyšuje především v oblasti stavebnictví, kde se řeší problematika skládkování odpadů ze zlikvidovaných objektů a dále v oblasti rybničních sedimentů, které je nutné vytěžit a dle platné legislativy je uskladnit, zde také vnímáme velký potenciál. Další významnou službou je autorizované měření emisí velkých a středních zdrojů kotelen a lakovacích provozů,” dodává Dyková.

Speciální laboratoř je v oblasti našeho regionu jedna z mála laboratoří, která má velmi široký rozsah akreditovaných činností. Ty zahrnují nejen odběry vod, ale také odběry a rozbor kalů, pevných odpadů, vedlejších energetických produktů, zemin. Hojně jsou využívána také její měření pracovního a venkovního ovzduší, emisí; chemické analýzy vod a podobně. Kromě nich umí laboratoře ale analyzovat také karbochemické produkty, tuhá a kapalná paliva. Laboratoř má také autorizaci Ministerstva životního prostředí pro měření emisí a imisí a také je členem Asociace zkušeben vysokého napětí jako zkušebna E-27.

 

Podrobný rozsah akreditovaných činností je možné najít na www.suas.cz nebo na www.cai.cz.