Laboratoř autorizovaná MŽP pro měření emisí dle Zák. č. 201/2012 Sb.

 

Rozhodnutí

 

Rozsah autorizace 

  • oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, polétavý prach frakce PM10, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), kovy (As, Be, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn) 

Přístrojové vybavení

  • kontinuální analyzátory pro měření plynných znečišťujících látek a polétavého prachu frakce PM10
  • zařízení pro jednorázové odběry (stanovení kovů, BTEX  a PAH)

Neautorizovaná měření a odběry

  • jednorázové odběry a následné rozbory dalších znečišťujících látek (po domluvě a dle možností laboratoře např. rtuť)