Laboratoř autorizovaná MŽP pro měření imisí dle Zák. č. 201/2012 Sb.

Rozsah autorizace (imise_5_2018 )

  • oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, ozon, polétavý prach frakce PM10, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), kovy (As, Be, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn)

Přístrojové vybavení

  • kontinuální analyzátory pro měření plynných znečišťujících látek a polétavého prachu frakce PM10
  • Zařízení pro jednorázové odběry ( stanovení kovů a PAH)

Neautorizovaná měření a odběry

  • kontinuální měření amoniaku a sulfanu
  • jednorázové odběry a následná stanovení dalších znečišťujících látek (po domluvě a dle možností laboratoře např. rtuť, benzen atd.)