Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 1360.

 

Rozsah akreditace 

  • kompletní elementární rozbor (dusík, uhlík, vodík, síra, kyslík), popel, voda, spalné teplo, výhřevnost, chlor, fluor, prchavá hořlavina, třídící zkouška, kovy (např. rtuť, arsen, vanad, berylium atd.), měrná sirnatost, oxid sírový, výpočet emisního faktoru, stanovení Cnesp. (tzv. nedopalu) pro výpočet oxidačního faktoru, celkový organický uhlík (TOC) a celkový anorganický uhlík (TIC)
  • složkový (silikátový) rozbor škváry a popílku
  • výluhové testy škváry a popílku pro ukládání na skládky

 

Neakreditované rozbory

  • formy síry, sypná hmotnost, zdánlivá hustota

 

Subdodavatelské rozbory

  • bod tání popela v oxidační atmosféře
  • brom
  • dále dle požadavku zákazníka