Speciální laboratoř je schopna vystavit také Vyjádření o shodě se specifikací s příslušnými limitními ukazateli.

 

  • Vody: rozbory dle Vyhlášky 252/2004 (pitné, teplé vody), Zákona 254/2001 (vodní zákon), Nařízení vlády 57/2016 (odpadní vody), Nařízení vlády 401/2015 (odpadní vody), Nařízení vlády 61/2003 (povrchové vody), Nařízení vlády 71/2003 (rybníky), ČSN 757143 (závlahové vody)
  • Odpady, zeminy, kaly: rozbory dle Vyhlášky 294/2005 (výluhy, odpady), Vyhlášky 94/2016 (výluhy, odpady), Vyhlášky 382/2001 (kaly na zemědělské půdě), Vyhlášky 376/2001 (odpady), Vyhlášky 130/2019 (asfaltové směsi), Vyhlášky 257/2009 (sedimenty), Vyhlášky 474/2000 (hnojiva), Vyhlášky 437/2016 (půdy), Zákona 185/2001 (odpady), Vyhlášky 384/2001 (odpady)
  • Tuhá paliva: rozbory dle Vyhlášky 415/2012 (tuhá paliva), Zákona 695/2004 (skleníkové plyny), Vyhlášky 383/2012 (skleníkové plyny), Zákona 44/1998 (horní zákon), ČSN EN ISO 17225-4 (tuhá biopaliva)
  • Kapalná paliva: rozbory dle ČSN EN 590+A1 (motorová nafta)
  • Rizikové faktory: rozbory dle Nařízení vlády 361/2007 (ochrana zdraví při práci)
  • Emise, imise: rozbory dle Vyhlášky 356/2012 (emise), Zákona 201/2012 (imise), Vyhlášky 415/2012 (emise)
  • případně další - dle požadavku zákazníka