Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 1360.


Rozsah akreditace 

Odběry a rozbory odpadů, zemin, kalů a vedlejších energetických produktů (VEP) a rozbory ostatních výrobků z těchto matric. 

Zaměstnanci laboratoře jsou držitelé certifikátu „Manažer vzorkování“, kterým se potvrzuje zvládnutí znalostí z oblasti právních předpisů, obecných základů vzorkování a tvorby plánu odběru vzorků odpadů dle požadavku certifikačního orgánu Česká společnost pro jakost. 

  • organické znečištění: uhlovodíky C10-40, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), polychlorované bifenyly (PCB), celkový organický uhlík (TOC), celkový uhlík (TC), celkový anorganický uhlík (TIC), extrahovatelné organické halogeny (EOX) a adsorbovatelné organické halogeny (AOX), benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny (BTEX), trichchlorethen (TCE) a tetrachlorethylen (PCE).
  • anorganické znečištění: berylium, cín, chrom, kadmium, kobalt, mangan, měď, molybden, nikl, olovo, thalium, vanad, zinek, stříbro, sodík, draslík, železo, baryum, arsen, antimon, selen, rtuť, lithium, hliník, hořčík, vápník, křemík, spalitelný chlor a fluor
  • sušina, zbytek po žíhání, vlhkost
  • silikátové rozbory anorganických vzorků (úsady, škvára, popílek: oxidy sodíku, draslíku, fosforu, titanu, síry, vápníku, hořčíku, železa, manganu, hliníku a křemíku) 


Neakreditované rozbory

  • pH, kyanidy, fenoly, nasákavost popílku 


Subdodavatelské rozbory

  • ekotoxicita, bor, NEL (ropné látky), šestimocný chrom
  • dále dle požadavku zákazníka