Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 1360.


Rozsah akreditace 

Odběry a rozbory povrchové, podzemní a odpadní vody a rozbory technologické, pitné vody a vodného výluhu.

 Zaměstnanci laboratoře jsou držitelé certifikátu „Manažer vzorkování“, kterým se potvrzuje zvládnutí znalostí z oblasti právních předpisů, obecných základů vzorkování a tvorby plánu odběru vzorků vod dle požadavku certifikačního orgánu Česká společnost pro jakost.


Chemický rozbor vod a vodného výluhu

  • acidita (ZNK4.5 a ZNK 8.3), alkalita (KNK4.5 a KNK 8.3), tvrdost, chloridy, sírany, dusitany, dusičnany, amonné ionty, formy dusíku, fluoridy, ortofosforečnany, celkový fosfor, pH, rozpuštěné látky (RL 105, RL 550, RAS), nerozpuštěné látky (NL 105, NL 550), chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr, CHSKMn), biochemická spotřeba kyslíku (BSK), anionaktivní tenzidy, kyslík, teplota, celkové a snadno uvolnitelné kyanidy, konduktivita (vodivost), formy oxidu uhličitého
  • kovy: berylium, cín, chrom, kadmium, kobalt, mangan, měď, molybden, nikl, olovo, thalium, vanad, zinek, stříbro, sodík, draslík, železo, baryum, arsen, antimon, selen, rtuť, lithium, hliník, hořčík, vápník. 
  • organické znečištění: uhlovodíky C10-C40, jednosytné fenoly (fenolový index), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), polychlorované bifenyly (PCB), aromatické a chlorované uhlovodíky (benzen, toluen, etylbenzen, xyleny, chloroform,
    1,2-dichloretan, tetrachlormetan, trichlorethen, tetrachlorethen, chlorbenzen) a adsorbovatelné organické halogeny (AOX) 

 

Neakreditované odběry a rozbory

  • odběry: technologické a pitné vody 
  • rozbory: ORP, absorbance, barva, celkový a volný chlor, solnost, oxid křemičitý, senzorické vlastnosti pitné vody (chuť, pach)

 

Subdodavatelské rozbory

  • chloritany, chlorečnany, bromičnany, DOC, TOC, bor, organochlorové pesticidy (aldrin, dieldrin, 4,4-DDT a další), trihalogenmetany (THM), rozšířený rozbor chlorovaných uhlovodíků, huminové látky, šestimocný chrom, NEL (ropné látky), extrahovatelné látky (EL), zákal
  • Mikrobiologický a biologický rozbor (intestinální enterokoky, Escherichia coli, Clostridium perfringens, koliformní bakterie, Legionella species, Pseudomonas aeruginosa, počty kolonií při 22°C a při 36°C, mikroskopický obraz - abioseston, počet organismů, živé organismy)
  • dále dle požadavku zákazníka