Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 1360

Laboratoř olejů je členem Asociace zkušeben vysokého napětí (AZVN) jako zkušebna E-27

 

Rozsah akreditace 

  • bod vzplanutí Pensky - Martens a Cleveland, kinematická viskozita dle Ubbelohde, hustota, polychlorované bifenyly (PCB) a kovy (např. Cu, Fe, Pb, Si, Sn, Zn)


Neakreditované rozbory

  • obsah vody, číslo kyselosti, mezipovrchové napětí, průrazné napětí, obsah inhibitoru, mechanické nečistoty, sulfátový popel, destilační křivka.


Subdodavatelské rozbory

  • relativní permitivita a ztrátový činitel
  • dále dle požadavku zákazníka

 

Osvědčení