Společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., splnila svoji povinnost vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a zaregistrovala do 30.11.2010 vyráběné chemické produkty a meziprodukty, na které se toto nařízení vztahuje.

Jedná se o následující látky:

Fenolový koncentrát (Tar acids, brown-coal gasification) - 01-2119502610-57-0000

Čpavek kapalný (ammonia, anhydrous) - 01-2119488876-14-0057

Hnědouhelný generátorový dehet (Tar, brown-coal, low-temp.) - 01-2119541686-31-0000

Kyselina sírová (sulphuric acid) - 01-2119458838-20-0033

Energosádrovec (calcium sulfate) - 01-2119444918-26-0025

Popílek (Ashes (residues)) - 01-2119491179-27-0004